5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Thay đổi trên những thứ không thay đổi 2. Chuyển động không ngừng, Đam mê và Sáng tạo 3. Đạo đức là nền tảng của sự phát triển 4. Cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng 5. Vạn con người, một chí hướng

 

 

1. Thay đổi trên những thứ không thay đổi

Nếu ta cứ suy nghĩ và hành động như cũ, ta sẽ nhận được kết quả như cũ, vì vậy:

- Với nội bộ: Thay đổi để luôn làm mới bản thân mình, cùng một vấn đề nhưng luôn có cách hành động phù hợp trong mỗi giai đoạn thử thách khác nhau.

- Với đối tác: Thay đổi để hòa nhập, thay đổi để chứng tỏ chỉ có chúng ta mới là người hiểu họ nhất! Hòa nhập nhưng không hòa tan

- Với đối thủ: Luôn tạo ra sự khác biệt bằng sự thay đổi, thay đổi để đi trước một bước, đón đầu và về đích.


2. Chuyển động không ngừng, Đam mê và Sáng tạo

- Thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo và khuyến khích sự sáng tạo cho những niềm đam mê

- Sử dụng hiệu quả năng lực con người

- Sẵn sàng luân chuyển nhân sự để khai phá những tiềm năng tiềm ẩn ở mỗi cá nhân, tạo cảm hứng mới để cá nhân sáng tạo.


3. Đạo đức là nền tảng của sự phát triển

Giá trị cơ bản của con người là Tài và Đức, nền tảng tư tưởng của Kim Cương được xây dựng trên cơ sở lấy tài năng làm phương tiện phục vụ, còn đạo đức là động cơ, mục tiêu để hướng đến sự hoàn thiện.


4. Cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng

- Kim Cương cam kết đáp ứng cao hơn sự mong đợi của khách hàng.

- Kim Cương coi nụ cười của khách hàng là phần thưởng cao nhất để tiếp tục phấn đấu


5. Vạn con người, một chí hướng

- Một tập thể với những con người trí thức, có văn hóa, năng động, sáng tạo được dìu dắt và định hướng bởi bộ máy Lãnh đạo đoàn kết, có năng lực cao, có tư cách chuẩn mực, luôn hướng tới quyền lợi chung của Công ty với những thành viên trong đó.

- Mỗi thành viên đều được tôn trọng quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ đặt lợi ích công ty lên hàng đầu.

- Mang đến cho tất cả nhân viên cảm giác: Kim Cương là gia đình thứ 2 của họ.